Algemene Voorwaarden Cecile.wine


ARTIKEL 1
DEFINITIES 

1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

a. Cecile.wine: de eenmanszaak Cecile.wine, gevestigd te 6041 CE Roermond, Wilhelminaplein, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 50814311, alsmede haar medewerkers en gemachtigde vertegenwoordigers.

b. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een opdracht geeft aan Cecile.wine voor het organiseren van een activiteit of arrangement, danwel op enige andere wijze opdracht geeft aan Cecile.wine. 

c. Deelnemer: iedere natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan of gebruik maakt van een arrangement en/of activiteit. 

d. Overeenkomst: de overeenkomst waarbij Cecile.wine zich jegens de opdrachtgever verplicht tot het leveren van een arrangement en/of activiteit en waarbij de opdrachtgever zich verplicht een (geldelijke) tegenprestatie te leveren. Door de aard van de overeenkomst kan deze tot stand komen schriftelijk, danwel door feitelijke betaling en levering. 

e. Activiteit: een enkelvoudige bezigheid zoals deze door Cecile.wine wordt aangeboden, alsmede alle aan deze activiteit gelieerde diensten. Deze diensten kunnen tevens de verhuur of verkoop van materiaal, bemiddeling of planning voor locaties of maaltijden, danwel enige andere voor de uitvoering van de activiteit vereiste dienst omvatten.

f. Arrangement: een geheel van door Cecile.wine aangeboden diensten of activiteiten die tezamen een opdracht vormen. 

g. Aanvang: het als zodanig aangegeven tijdstip op de dag van het programma.

h. Eind(e): het als zodanig aangegeven tijdstip op de dag van het programma of zoveel eerder dat het arrangement of de activiteit is afgerond.

i. Bedrag van de overeenkomst: de som van de prijs van het arrangement, de activiteiten of diensten die door de organisator geleverd worden.

ARTIKEL 2
WERKINGSSFEER 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden van toepassing op alle activiteiten, arrangementen en/of diensten zoals deze door Cecile.wine worden aangeboden. 

ARTIKEL 3
TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMST 

3.1 Indien Cecile.wine een schriftelijk aanbod of offerte aanbiedt aan een potentiële opdrachtgever, dan komt de overeenkomst eerst tot stand na ondubbelzinnige aanvaarding van deze overeenkomst. De overeenkomst kan zowel rechtstreeks als via bemiddeling van een boekingskantoor tot stand komen. 

3.2 De inhoud van de overeenkomst wordt mede bepaald door gegevens in de voor dat seizoen geldende publicaties van Cecile.wine. Kennelijke fouten en vergissingen in een publicatie , waaronder begrepen eventuele (her)publicaties door derden, zijn daarbij niet bindend. 

ARTIKEL 4
BETALING 

4.1 Indien de overeenkomst vooraf tot stand komt dient het bedrag van de overeenkomst uiterlijk 7 dagen voor aanvang betaald te zijn. 

4.2 Indien de overeenkomst tot stand komt binnen 72 uur voor aanvang dient opdrachtgever het bedrag onmiddellijk per elektronische overboeking te betalen aan Cecile.wine of haar vertegenwoordiger.

4.3 Indien de overeenkomst onmiddellijk voor aanvang van de activiteit tot stand komt dient de opdrachtgever te betalen aan Cecile.wine danwel haar vertegenwoordiger voorafgaande aan de aanvang inclusief eventuele bijkomende commissiekosten. 

4.4 Indien betaling uitblijft geldt de wettelijke regeling voor buitengerechtelijke incassokosten in die zin dat op het moment dat de opdrachtgever in verzuim is, de buitengerechtelijke incassokosten conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd zijn. Consumenten zijn in verzuim indien zij niet tijdig betalen, uiterlijk na een aanmaning als bedoeld in de wet. Overige opdrachtgevers zijn in verzuim door het enkele verlopen van de betaaltermijn. 

4.5 Vanaf het moment van verzuim is opdrachtgever over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. 

ARTIKEL 5
PRIJS 

5.1 Cecile.wine publiceert periodiek een actueel overzicht van de aangeboden arrangementen en activiteiten en de bijbehorende tarieven. Op verzoek kan een offerte worden uitgebracht voor een in overleg samen te stellen arrangement. 

5.2 Voor bijzondere, tijdelijke kortingen, acties of andere speciale aanbiedingen kunnen bijkomende voorwaarden worden geformuleerd

5.3 De prijs in publicaties geldt in principe per deelnemer, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Deze prijs omvat alleen de diensten en voorzieningen die in de publicatie zijn omschreven. 

5.4 Indien de overeenkomst gesloten wordt ten behoeve van een groep, brengt de organisator de kosten voor het vooraf opgegeven aantal deelnemers en/of materialen in rekening, tenzij iets anders is overeengekomen.

5.5 De organisator behoudt zich het recht voor tot 7 dagen voor aanvang de prijs met ten hoogste 15% te verhogen of te verlagen indien gewijzigde omstandigheden daartoe aanleiding geven. Gestegen of dalende inkoop- casu quo vervoerskosten, alsmede wijzigingen in verschuldigde heffingen gelden in ieder geval als gewijzigde omstandigheden. 

5.6 Een prijswijziging als bedoeld in artikel 5.5 wordt door Cecile.wine zo spoedig mogelijk gemotiveerd aan de opdrachtgever mede gedeeld. Bij prijsverhogingen heeft de opdrachtgever het recht om de overeenkomst op te zeggen en recht op teruggave of kwijtschelding van de som of, indien het arrangement reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan. 

5.7 De organisator mag een waarborg(som) verlangen van de opdrachtgever. Deze zal bij het einde van de overeenkomst worden teruggegeven onder verrekening van al hetgeen de opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst aan de organisator verschuldigd is.

ARTIKEL 6
INFORMATIE EN VOUCHERS

6.1 Voor zover van toepassing zal de organisator de deelnemer uiterlijk 10 dagen voor aanvang de benodigde vouchers e.d. toesturen. Indien de opdrachtgever deze 5 dagen voor aanvang van het arrangement nog niet heeft ontvangen, is hij verplicht dit aan de organisator te melden.

6.2 De organisator is niet aansprakelijk indien de deelnemer niet aan (delen van) het programma kan deelnemen wegens het gemis van een voucher. Alle gevolgen hiervan zijn voor rekening van de deelnemer.

ARTIKEL 7
WIJZIGINGEN OF ANNULERING DOOR DE OPDRACHTGEVER
 

7.1 De opdrachtgever kan tot 7 dagen voor aanvang verzoeken het aantal personen in de overeenkomst te wijzigen, waarbij rekening gehouden moet worden met een eventueel minimum aantal deelnemers dat voor bepaalde activiteiten/arrangementen vereist is. Ter zake van organisatiekosten is opdrachtgever 10% van de totale opdrachtsom per wijziging aan Cecile.wine verschuldigd. 

7.2 Een deelnemer die verhinderd is om aan het arrangement deel te nemen kan zich - na door deelnemer daartoe verkregen toestemming van de opdrachtgever - door een ander laten vervangen onder de voorwaarde dat de plaatsvervanger moet voldoen aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden. De opdrachtgever is gehouden om eventuele kosten ten gevolge van de in-de-plaats-stelling te vergoeden. 

7.3 De opdrachtgever dient een overeenkomst te annuleren door middel van een aangetekende brief aan Cecile.wine. De datum van ontvangst van de brief geldt als annuleringsdatum. Indien op een andere wijze wordt geannuleerd, dan geldt de schriftelijke bevestiging van deze annulering door Cecile.wine als enig bewijs. 

7.4 Bij annulering door de opdrachtgever is hij in ieder geval het volgende verschuldigd aan de organisator: 

a. tot 7 dagen voor aanvang: de éénmalige annuleringskosten van 10% van de totale opdrachtsom. 

b. binnen 7 dagen (inclusief) voor aanvang of later: 100% van de opdrachtsom. 

7.5 Eventuele schade die door Cecile.wine geleden wordt ten gevolge van wijzigen dan wel annuleren, waaronder begrepen eventuele schade door kosten die reeds gemaakt zijn bij derden of door inkoop van materialen, dient door opdrachtgever geheel te worden vergoed.

ARTIKEL 8
WIJZIGINGEN DOOR DE ORGANISATOR 

8.1 Indien zich omstandigheden voordoen die tot een noodzakelijke wijziging van het aangeboden arrangement en/of activiteit leiden, heeft Cecile.wine het recht dergelijke wijzigingen door te voeren. Cecile.wine zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk over eventuele wijzigingen informeren. De opdrachtgever heeft bij wijzigingen het recht de overeenkomst te ontbinden, enkel indien het geboden alternatief een wezenlijk ander karakter heeft dan het oorspronkelijke overeengekomene of de wijziging de opdrachtgever op andere wijze substantieel nadeel oplevert. Een eventuele ontbinding dient door opdrachtgever onverwijld en schriftelijk te worden medegedeeld. De opdrachtgever heeft in dit geval recht op volledige restitutie van reeds betaalde gelden of het gedeelte van het bedrag dat betrekking heeft op de niet-genoten onderdelen van het arrangement.

ARTIKEL 9
OPZEGGING DOOR DE ORGANISATOR
 

9.1 De organisator heeft het recht tot 7 dagen voor aanvang de overeenkomst op te zeggen indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vooraf gepubliceerde minimum aantal deelnemers. 

9.2 Bij opzegging door de organisator wegens de in hiervoor genoemde omstandigheden voor aanvang van het arrangement of de activiteit heeft de opdrachtgever recht op volledige restitutie van de reeds betaalde gelden in de vorm van een waardebon (geldigheidsduur 12 maanden) ter waarde van (delen van) het betreffende programma, zodat (delen van) het programma op een andere datum door kan gaan.

9.3 Ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtgever of deelnemer(s), zoals een oneigenlijk gebruik van ter beschikking gestelde materialen, geven Cecile.wine het recht tot onmiddellijke opschorting van haar verplichtingen, in het bijzonder terugname van de door haar ter beschikking gestelde materialen en/of staking van de activiteiten. Cecile.wine kan in dit geval de overeenkomst ontbinden door middel van een mondelinge verklaring aan de opdrachtgever of deelnemer, mits deze binnen redelijke termijn opgevolgd wordt door een schriftelijke verklaring aan de opdrachtgever of deelnemer. De organisator heeft recht op volledige vergoeding van alle kosten en schade door de opdrachtgever en/of deelnemer. 

ARTIKEL 10
VERPLICHTINGEN VAN OPDRACHTGEVER EN DEELNEMER
 

10.1 Opdrachtgever en deelnemers zijn verplicht om op eerste verzoek van organisator een geldig legitimatiebewijs te tonen. 

10.2 De opdrachtgever is verplicht bij de totstandkoming van de overeenkomst alle bijzondere omstandigheden van de deelnemers, voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van het arrangement of de activiteit, te melden. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden. 

10.3 De opdrachtgever dient erop toe te zien dat deelnemers alle aanwijzingen zoals deze (schriftelijk danwel mondeling) worden verstrekt op te volgen. 

10.4 De opdrachtgever dient erop toe te zien dat de deelnemer het ter beschikking gestelde materiaal gebruikt op een wijze waartoe het krachtens zijn aard en de overeenkomst is bestemd. De opdrachtgever dient eventuele gebreken bij ontvangst van het materiaal te melden en vast te laten leggen. Deelnemers mogen geen wijzigingen in het materiaal aanbrengen of dit aan derden in gebruik geven zonder toestemming van Cecile.wine. 

10.5 De deelnemer stelt Cecile.wine zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk bij het eind van de overeenkomst, op de hoogte van beschadiging of verlies van materialen. Voor een reparatie-opdracht is vooraf toestemming van Cecile.wine vereist. 

10.6 Opdrachtgever zal het ter beschikking gestelde materiaal aan het einde van de overeenkomst op de vooraf afgesproken plaats (door een door opdrachtgever aan te wijzen deelnemer) overdragen aan Cecile.wine en wel in dezelfde staat als waarin de deelnemer het heeft ontvangen en zo schoon als mogelijk. De organisator is gerechtigd zo nodig extra kosten voor reparaties, schoonmaak, zoekacties, vervoer en berging van materialen, aangiften van vermissing e.d. aan opdrachtgever en/of deelnemer in rekening te brengen. 

10.7 De deelnemer die zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van het arrangement of de activiteit in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, die de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt of die op onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu, kan door Cecile.wine van (verdere) deelname aan het arrangement of de activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever onder wiens verantwoordelijkheid deze deelnemer deelneemt. 

10.8 Indien de deelnemer afwijkt van de aanbevolen route of het aanbevolen tijdsschema en hierdoor extra kosten moet maken, zijn deze kosten voor rekening van de opdrachtgever. 

10.9 Indien de deelnemer de leeftijd van 17 jaar nog niet heeft bereikt en niet wordt vergezeld door tenminste een meerderjarige dient de deelnemer Cecile.wine in het bezit te stellen van een verklaring van geen bezwaar die is ondertekend door diens wettelijke vertegenwoordiger dan wel dient deze wettelijke vertegenwoordiger het inschrijfformulier of de overeenkomst mede te ondertekenen. Bij minderjarige deelnemers zijn de ouders, of indien deze niet deelnemen, de opdrachtgever, eindverantwoordelijk en aansprakelijk voor de gedragingen van de minderjarige. 

ARTIKEL 11
AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ORGANISATOR 

11.1 Alle deelname geschiedt op eigen risico: deelnemers en opdrachtgever blijven verantwoordelijk voor het inschatten van de eigen vaardigheden en vermogens.  Behoudens ingeval van opzet of grove schuld van de organisator zelf, is Cecile.wine niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder gevolgschade, die opdrachtgever en/of deelnemer lijden als gevolg van ongevallen die gebeuren tijdens de arrangementen en/of activiteiten.

11.2 Cecile.wine is slechts aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een materieel gebrek in de door hem geboden faciliteiten indien dit materiële gebrek aan Cecile.wine kan worden toegerekend, tenzij dit gebrek niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 

11.3 Cecile.wine is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van: 

a. omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer, zoals het niet hebben van een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet-handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies; 

b. indien de deelnemer zich niet aan één of meerdere veiligheidsvoorschriften houdt en/of zijn of haar conditie niet voldoende was om de desbetreffende activiteit te beoefenen. 

c. handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; 

d. omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de organisator en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de organisator kunnen worden toegerekend. 

11.4 De opdrachtgever en/of deelnemer worden geacht een passende aansprakelijkheids-, ongevallen-, reis en annuleringsverzekering af te sluiten. Cecile.wine aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat, of op grond van de hieraan voorafgaande zin kan worden geacht te bestaan, uit hoofde van een aansprakelijkheids-, reis-, ongevallen en/of annuleringsverzekering. 

11.5 Indien zich bij de uitvoering van een arrangement onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid van Cecile.wine leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Cecile.wine gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

ARTIKEL 12
KLACHTEN 

12.1 Indien de opdrachtgever een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst constateert, dient hij deze zo spoedig mogelijk te melden bij Cecile.wine. 

12.2 Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid behandeld wordt, kan deze uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van het arrangement of de activiteit schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend.  Indien het gaat om klachten over geleverde bederfelijke waren dan dient de klacht op een dusdanige manier te worden kenbaar gemaakt dat Cecile.wine de klacht kan controleren. 

12.3 Iedere aanspraak uit welke hoofde dan ook, als ook ieder recht op ontbinding van de overeenkomst, vervalt bij niet tijdige melding doch in ieder geval 1 jaar na afloop van het arrangement of de activiteit of, indien het arrangement of de activiteit geen doorgang heeft gevonden, 1 jaar na de oorspronkelijke aanvangsdatum. 

ARTIKEL 13
AUTEURSRECHT

13.1 Het auteursrecht en andere industriële of intellectuele eigendomsrechten van concepten of evenementen die door Cecile.wine tot stand zijn gekomen blijven eigendom van Cecile.wine.

ARTIKEL 14
BEVOEGDE RECHTER EN NEDERLANDS RECHT 

14.1 Op alle overeenkomsten gesloten met Cecile.wine is met uitsluiting van ieder ander recht het Nederlands recht van toepassing. 

14.2 Geschillen dienen te worden voorgelegd aan de rechtbank te Roermond.